Ansprechpartner

Vertrieb

Michael Wieser
Prokurist / Sales Director
+49 82 82 - 88 16 06 0 E-Mail

SoCom Scandinavia

Anna Johansson
CEO SoCom Scandinavia
+46 70 - 33 11 91 0 E-Mail
Anja Augustsson
Head of Support Scandinavia
+46 531 - 100 90 E-Mail

Sekretariat

Silke Fischer
Sekretariat
+49 82 82 - 88 16 06 0 E-Mail

Marketing/PR

Alexandra Glogger
Marketing / PR
+49 82 82 - 88 16 06 0 E-Mail

Projektmanagement

Marc Mendel
Expert Consultant
+49 82 82 - 88 16 06 50 E-Mail
Daniel Vogler
Expert Consultant
+49 82 82 - 88 16 06 50 E-Mail
Jörg Holinski
Specialist Consultant
+49 82 82 - 88 16 06 50 E-Mail
Christian Atzkern
Projektmanagement
+49 82 82 - 88 16 06 0 E-Mail

Systemintegration & Interne Weiterbildung

Steffen Grömcke
IT-Systemadministrator
+49 82 82 - 88 16 06 0 E-Mail

Dokumentation & Übersetzung

Janneke Klarner

+49 82 82 - 88 16 06 0 E-Mail

Support

Wolfgang Hofstetter
Team Leader User-Helpdesk
+49 82 82 - 88 16 06 50 E-Mail
Pierantonio Gatto
Expert User-Helpdesk
+49 82 82 - 88 16 06 50 E-Mail
Ralph Heinrich
Expert User-Helpdesk
+49 82 82 - 88 16 06 50 E-Mail
Cosimo Altavilla
Specialist User-Helpdesk
+49 82 82 - 88 16 06 50 E-Mail
Jan Tegel
Specialist User-Helpdesk
+49 82 82 - 88 16 06 50 E-Mail
Stephan Vick
Specialist User-Helpdesk
+49 82 82 - 88 16 06 50 E-Mail
Stefan Bestler
Junior-Specialist User-Helpdesk
+49 82 82 - 88 16 06 50 E-Mail
Andreas Keppeler
Junior-Specialist User-Helpdesk
+49 82 82 - 88 16 06 50 E-Mail

Development

Timon Eckert
Expert Development
+49 82 82 - 88 16 06 0
Viktor Hilt
Expert Development
+49 82 82 - 88 16 06 0
Christian Resch
Expert Development
+49 82 82 - 88 16 06 0
Viktoria Hilt
Specialist Development
+49 82 82 - 88 16 06 0
Mark Popp
Specialist Development
+49 82 82 - 88 16 06 0
Zeeshan Balouch
Junior-Specialist Development
+49 82 82 - 88 16 06 0
Rebecca Mayer
Junior-Specialist Development
+49 82 82 - 88 16 06 0
György Past
Junior-Specialist Development
+49 82 82 - 88 16 06 0
Sven Sonntag
Junior-Specialist Development
+49 82 82 - 88 16 06 0

Qualitätssicherung

Christian Linke
Expert Quality Engineer
+49 82 82 - 88 16 06 0

Ausbildung

Benjamin Geiger

+49 82 82 - 88 16 06 0 E-Mail
Sebastian Sailer

+49 82 82 - 88 16 06 0 E-Mail
Dominic Kößler

+49 82 82 - 88 16 06 0 E-Mail