Ansprechpartner

Management

Wolfgang Faist
Geschäftsführer / CEO
+49 82 82 - 88 16 06 0E-Mail
Michael Wieser
Prokurist / Sales Director
+49 82 82 - 88 16 06 0E-Mail

SoCom Scandinavia

Anna Johansson
CEO SoCom Scandinavia
+46 70 - 33 11 91 0E-Mail
Anja Augustsson
Head of Support Scandinavia
+46 531 - 100 90E-Mail
Henna Nissinen
Support Nordic
+46 70 64 11 910E-Mail

Backoffice

Svenja Faist
Team Assistant
+49 82 82 - 88 16 06 0E-Mail

Marketing/PR

Alexandra Glogger
Marketing / PR
+49 82 82 - 88 16 06 0E-Mail
Pia Jakob-Bock
Marketing / Social Media
+49 82 82 - 88 16 06 0E-Mail

Projektmanagement

Marc Mendel
Expert Consultant
+49 82 82 - 88 16 06 50E-Mail
Daniel Vogler
Expert Consultant
+49 82 82 - 88 16 06 50E-Mail
Cosimo Altavilla
Junior Consultant
+49 82 82 - 88 16 06 50E-Mail
Jan Tegel
Junior Consultant
+49 82 82 - 88 16 06 50E-Mail

Systemintegration & Interne Weiterbildung

Steffen Grömcke
IT-Systemadministrator
+49 82 82 - 88 16 06 0E-Mail

Support

Wolfgang Hofstetter
Team Leader User-Helpdesk
+49 82 82 - 88 16 06 50E-Mail
Jörg Holinski
Deputy Team Leader User-Helpdesk
+49 82 82 - 88 16 06 50E-Mail
Ralph Heinrich
Senior-Expert User-Helpdesk
+49 82 82 - 88 16 06 50E-Mail
Stefan Bestler
Specialist User-Helpdesk
+49 82 82 - 88 16 06 50E-Mail
Julika Jörder
Junior-Specialist User-Helpdesk
+49 82 82 88 16 06 50E-Mail

Development

Christian Atzkern
Team Leader Development (Org.)
+49 82 82 - 88 16 06 0E-Mail
Mark Popp
Team Leader Development (Tech.)
+49 82 82 - 88 16 06 0
Viktor Hilt
Expert Development
+49 82 82 - 88 16 06 0
Christian Resch
Expert Development
+49 82 82 - 88 16 06 0
Viktoria Hilt
Specialist Development
+49 82 82 - 88 16 06 0
Rebecca Mayer
Junior-Specialist Development
+49 82 82 - 88 16 06 0
Sebastian Sailer
Junior-Specialist Development
+49 82 82 - 88 16 06 0
Sven Sonntag
Junior-Specialist Development
+49 82 82 - 88 16 06 0

Qualitätssicherung

Christian Linke
Expert Quality Engineer
+49 82 82 - 88 16 06 0
Zeeshan Balouch
Junior-Specialist Development
+49 82 82 - 88 16 06 0

Ausbildung

Tobias Pravemann

+49 82 82 - 88 16 06 0E-Mail